ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนานาด้วง จังหวัดเลย