สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี