วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียน ตชด.ห้วยเป้า อ.ปากชม จ.เลย