ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ เรื่อง ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง” วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักการและเหตุผล จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริและเป็นหน่วยงานที่รับสนองในพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อเผยแพร่ความรู้ และดำเนินการตามแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเลย และสร้างเครือข่ายในมหาวิทยาลัย และท้องถิ่นของจังหวัดเลย ให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น พันธุกรรมพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรอื่นๆ พัฒนาอย่างเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง และเป็นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับจังหวัดเลย รวมทั้งเป็นบทบาทในการบริการวิชาการเพื่อให้ชุมชนตลอดจนเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งมีการสืบสานโครงการพระราชดำริต่างๆ ด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) และโครงการพระราชดำริฯ 2. เพื่อจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยต่างๆ ในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เป้าหมายโครงการ 1. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ 2. มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) และโครงการพระราชดำริฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีห้องนิทรรศการ มีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับให้บริการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ มีการจัดอบรมกิจกรรมตามแนวโครงการพระราชดำริ 2. จัดอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์โครงการตามแนวพระราชดำริ