ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562