“งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” ในวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย