โครงการ “พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฏร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยมี รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้ร่วมกิจกรรมวาดภาพฝาผนังสมุดและห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดังกล่าว ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

– เมื่อวันที่ 2-5 และ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย
รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมวาดฝาผนังห้องเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฏร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียน – เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ธนานนท์  กลิ่นแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน เพื่อลงโปรแกรมห้องสมุดและจัดระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ธนานนท์  กลิ่นแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง เพื่อลงโปรแกรมห้องสมุดและจัดระบบห้องสมุดให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น