โครงการ “ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย และเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสำรวจความต้องการด้านการเรียน การสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังชมภู อำเภอเอราวัณ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น