โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผล “โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3 โครงการ รวมทั้งสำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น