โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีอาจารย์นฤมล โสตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 30 คน และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสวนไผ่ให้มีภูมิทัศน์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซำไก่เขี่ย) โดยได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสวนไผ่ อาทิ จัดทำเส้นทางสำรวจและศึกษาพันธุ์ไผ่รวมทั้งพืชชนิดต่างๆ ปรับภูมิทัศน์สวนไผ่ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  

ใส่ความเห็น