โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน

สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเลย”

วันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ห้องเรียน ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นับว่าเป็นการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างยิ่ง ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ คุณภาพของครูผู้สอนซึ่งประกอบด้วยความรู้ ทักษะเทคนิคการสอน และกิจกรรมในห้องเรียน ตลอดจนสื่อการสอนและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีความพร้อมต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

2. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนและเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยต่างๆ ในการจัดอบรม

เป้าหมายโครงการ

1. พัฒนาครูผู้สอนและดูแลศูนย์เด็กเล็กของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กเล็กในการเรียนการสอน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ครูมีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้

2. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนได้

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน

ใส่ความเห็น