โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ ศูนย์รวมพันธุ์ ไผ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ ศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”
วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักการและเหตุผล

จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดตั้งศูนย์รวมพันธุ์กรรมไผ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ชุมชนและของจังหวัดเลย การขับเคลื่อนของศูนย์รวมพันธุกรรมไผ่เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้อย่างกว้างขวางเป็นการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในรูปธรรมมากยิ่งขี้น ซึ่งเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับจังหวัดเลย รวมทั้งเป็นบทบาทในการบริการวิชาการเพื่อให้ชุมชนตลอดจนเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งมีการสืบสานโครงการพระราชดำริต่างๆ ด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดทำป้ายชื่อพันธุ์ไผ่ และฐานข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ไผ่ในศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

2. เพื่อให้ปรับปรุงและปลูกพันธุ์ไผ่เพิ่มขึ้น

3. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุต่างๆ ในการดำเนินการและบริหารงานโครงการ

4. เพื่อจัดประชุม อบรม สัมมนา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่

เป้าหมายโครงการ

1. มีป้ายชื่อพันธุ์ไผ่ ในศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกพันธุ์ไผ่ในศูนย์รวมพันธุ์ไผ่

3. มีผู้เข้าอบรมและชมศูนย์รวมพันธุ์ไผ่

ผลคาดว่าที่จะได้รับ

1. มีศูนย์รวมพันธุ์ไผ่และฐานข้อมูลพันธุ์ไผ่ในรูป วีซีดี สำหรับให้บริการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอย่างเพียงพอตลอดปี

2. มีผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุ์ไผ่มากยิ่งขึ้น

  • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ ศูนย์รวมพันธุ์ ไผ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น