โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดเลย

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเลย”
วันที่ 17 – 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครูเป็นบุคลากรที่สำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆของโรงเรียนทั้งการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเป็นประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาทางการศึกษา ดังนั้นการส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถจึงนับเป็นความจำเป็นที่สำคัญยิ่ง
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอน โดยการจัดประชุม อบรม สัมมนา พัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
2. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานและวัสดุอื่นๆ และเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยต่างๆ ค่าจ้างต่างๆ ในการบริหารงานและการจัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ
เป้าหมายโครงการ
ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้ง 8 โรงเรียนได้รับการอบรมในด้านต่างๆ ทั้งการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและชุมชน
ผลคาดว่าที่จะได้รับ

1. ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้รับประสบการณ์และเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ

2. นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขาวิชาที่มีการจัดอบรมดีขึ้น

  • โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดเลย

ใส่ความเห็น