สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ดำเนินการแยกหมวดหมู่หนังสือใหม่

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ดำเนินการแยกหมวดหมู่หนังสือใหม่

ใส่ความเห็น