สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อการศึกษาความหลากชนิดพันธุ์พืช สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย