สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเสริมศักยภาพมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของภาคี กลไกการขับเคลื่อนและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ และได้กำหนดจัดอบรมเสริมศักยภาพมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้แก่ มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในพื้นที่พิเศษเลย จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะและทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเลยมีบุคลากรที่มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และคุณภาพส่งผลให้เกิดเป็นกลไกในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของภาคี กลไกการขับเคลื่อนและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ และได้กำหนดจัดอบรมเสริมศักยภาพมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้แก่ มัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในพื้นที่พิเศษเลย จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะและทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเลยมีบุคลากรที่มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และคุณภาพส่งผลให้เกิดเป็นกลไกในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียงอย่างยั่งยืน

  • สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเสริมศักยภาพมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่) บัตรสีชมพู ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2561

ใส่ความเห็น