อบรมเชิงปฏิบัติการ “คืนความรู้สู่ชุมชน” ภายใต้โครงการเผยแพร่ผลงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “คืนความรู้สู่ชุมชน” ภายใต้โครงการเผยแพร่ผลงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของชุมชนในพื้นที่ตำบล กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 100 คน

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ “คืนความรู้สู่ชุมชน” ภายใต้โครงการเผยแพร่ผลงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

ใส่ความเห็น