โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดย ผศ.ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด และอาจารย์ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ดำเนินงานจัดห้องเรียนอนุบาล มุมการเรียนรู้ 6 มุม ได้แก่ มุมนิทาน มุมดนตรี มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ และมุมวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดย ผศ.ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด และอาจารย์ฉัตรวิไล  สุรินทร์ชมพู อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ดำเนินงานจัดห้องเรียนอนุบาล มุมการเรียนรู้ 6 มุม ได้แก่ มุมนิทาน มุมดนตรี มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ และมุมวิทยาศาสตร์

ใส่ความเห็น