โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ถวายรายงานประจำจุดห้องสมุด ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ถวายรายงานประจำจุดห้องคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ถวายรายงานประจำจุดห้องสมุด ดร.สัญชัย  เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ถวายรายงานประจำจุดห้องคอมพิวเตอร์ และ ผศ.ดร.วัชรีย์  ร่วมคิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ถวายรายงานประจำจุดห้องเรียนอนุบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ใส่ความเห็น