ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูใหญ่ และครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 แห่งในจังหวัดเลย จำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนและสอบถามความต้องการในการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน พร้อมทั้งความต้องการในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    QQPulsa

ใส่ความเห็น