โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ณ หมู่บ้าน
หมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อติดตามและศึกษาสภาพบริบทชุมชนในพื้นที่โครงการ

ใส่ความเห็น