โครงการ “พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฏร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยมี รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้ร่วมกิจกรรมวาดภาพฝาผนังสมุดและห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดังกล่าว ให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

ใส่ความเห็น