สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.หนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง และโรงเรียน ตชด.บ้านวังชมภู อ.เวราวัณ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านในวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วยคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนานาด้วง จังหวัดเลย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนานาด้วง จังหวัดเลย

  • ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน ตำบลนาด้วง อำเภอนานาด้วง จังหวัดเลย

ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

  • ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวังชมภู อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น