มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง จ.เลย

เมื่อวันที่ 20 กุมภา

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จ.เลย

เมื่อวันที่ 20 กุมภา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว อาจาย์อิทธิชัย อินลุเพท และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จัดตกแต่งห้องสมุด ตรวจสอบ และสอนการใช้ระบบบริหารจัดการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัตินอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการรับเสด็จ

เมื่อวันที่ 15 กุมภา

Read more

กองกำกับ ตชด.ที่ 24 กำหนดตรวจพื้นที่และซักซ้อมในการรับเสด็จ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

เมื่อวันที่ 14 กุมภา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ธนานนท์ กลิ่นแก้ว อาจาย์อิทธิชัย อินลุเพท และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่จัดตกแต่งห้องสมุด ตรวจสอบ และสอนการใช้ระบบบริหารจัดการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ รวมทั้งสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี นางสาวนพรัตน์ แก้ววงษ์ษา และคณะ ลงพื้นที่จัดเตรียมและตกแต่งห้องส่วนพระองค์ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

เมื่อวันที่ 11 กุมภา

Read more

โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

เมื่อวันที่ 11-13 กุ

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด และอาจารย์ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่จัดตกแต่งห้องและมุมประสบการณ์ห้องเรียนอนุบาล 1-3 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

เมื่อวันที่ 5 และ 8

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ ลงพื้นที่ตกแต่งห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพ

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พีรกมล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของห้องสมุดและเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพ

Read more

โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพ

Read more