อาจารย์นฤมล โสตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 30 &#821

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ ลงพื้นที่ตกแต่งห้องสมุดและสอนการซ่อมหนังสือ รวมทั้งการใช้ระบบบริหารจัดการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย

เมื่อวันที่ 30 มกราค

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ และอาจารย์อรนิต ประนมไพร พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ดำเนินการติดสติ๊กเกอร์หนังสือตามหมวดหมู่หนังสือดิ้วอี้ จัดมุมห้อง และนำหนังสือขึ้นชั้นวางหนังสือ

เมื่อวันที่ 23 มกราค

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ และนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย ดำเนินการแยกหมวดหมู่หนังสือใหม่

เมื่อวันที่ 16 มกราค

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดเตรียมห้องสมุดและห้องเรียนอนุบาล 1-3 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 15 มกราค

Read more