โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.หนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง และโรงเรียน ตชด.บ้านวังชมภู อ.เวราวัณ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านในวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภา

Read more