“ร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย” เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยยิ่งต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ด้วยจังหวัดเลย โดยสำ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)”

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.บ้านนาปอ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตชด.หนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง และโรงเรียน ตชด.บ้านวังชมภู อ.เวราวัณ ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านในวันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more

วันที่ 19 ก.ค. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 19 ก.ค. 2560

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “คืนความรู้สู่ชุมชน” ภายใต้โครงการเผยแพร่ผลงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more