โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 3 กันยาย

Read more

ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 29 สิงหา

Read more

โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”

เมื่อวันที่ 12 มกราค

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “คืนความรู้สู่ชุมชน” ภายใต้โครงการเผยแพร่ผลงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา

Read more