โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ถวายรายงานประจำจุดห้องสมุด ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ถวายรายงานประจำจุดห้องคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 16 กรกฎา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 15 กรกฎา

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการ ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานจัดตกแต่งมุมห้อง มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ และมุมสมเด็จย่า และตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องสมุดณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎา

Read more

โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดย ผศ.ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด และอาจารย์ฉัตรวิไล สุรินทร์ชมพู อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ดำเนินงานจัดห้องเรียนอนุบาล มุมการเรียนรู้ 6 มุม ได้แก่ มุมนิทาน มุมดนตรี มุมบทบาทสมมติ มุมบล็อก มุมศิลปะ และมุมวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 &#8211

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับงานบรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการฯ ดำเนินงานจัดมุมห้อง มุมสมเด็จย่า มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ และสอนซ่อมหนังสือ เพิ่มเติม รวมทั้งและมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ โต๊ะญี่ปุ่น เสื้อกันเปื้อน ที่นอนเด็กอนุบาล เบาะรองนั่ง แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า ชั้นวางของไม้ และชั้นวางของไม้ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 10 กรกฎา

Read more