โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่สำรวจห้องสมุด ห้องเรียนอนุบาล และอาคารเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหมันขาว ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานฝ่ายอาคารสถานที่ ลงพื้นที่สำรวจห้องสมุด ห้องเรียนอนุบาล และอาคารเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ

ใส่ความเห็น