จังหวัดเลยได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าร่วมประชุมและตรวจตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดการเสด็จฯ พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย และเสด็จฯ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า ต.ปากชม อ.ปากชม และโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการ ดังนี้

– เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 จังหวัดเลยได้เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าร่วมประชุมและตรวจตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน
อ.นาด้วง จ.เลย และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยรับผิดชอบพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน และจัดหวัดเลยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบห้องสมุดและห้องเรียนอนุบาล 1-3 โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จ.เลย

ใส่ความเห็น