โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวกมลศรี ราชวงษา เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2562 และประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านได้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2562

ใส่ความเห็น