โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์นฤมล โสตะ และอาจารย์สิทธิวัฒน์  มีวันคำ รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมดำเนินกิจกรรมจัดพืชสวนสมุนไพร /สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งนี้ ฃงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้แก่ งานสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร และงานปลูกรักษาพันธุ์พืชสมุนไพรในโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลยในกิจกรรมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความลงบนแผ่นไม้ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านนานกปีด อ.ปากชม จ.เลย

ใส่ความเห็น