โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำโดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ธนานนท์  กลิ่นแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย และเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสำรวจความต้องการด้านการเรียน การสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อจัดทำโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ อำเภอนาแห้ว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ใส่ความเห็น