โครงการ “การพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ภายใต้โครงการ “การสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ” ณ ศาลาวัดถ้ำผาดำสันติธรรม (ป่าโคกผาดำ) ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาดอกคำ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

ใส่ความเห็น