โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ

เรื่อง ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง”

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หลักการและเหตุผล

จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริและเป็นหน่วยงานที่รับสนองในพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อเผยแพร่ความรู้ และดำเนินการตามแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเลย และสร้างเครือข่ายในมหาวิทยาลัย และท้องถิ่นของจังหวัดเลย ให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น พันธุกรรมพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรอื่นๆ พัฒนาอย่างเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง และเป็นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับจังหวัดเลย รวมทั้งเป็นบทบาทในการบริการวิชาการเพื่อให้ชุมชนตลอดจนเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งมีการสืบสานโครงการพระราชดำริต่างๆ ด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) และโครงการพระราชดำริฯ

2. เพื่อจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยต่างๆ ในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

เป้าหมายโครงการ

1. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ในศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

2. มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.) และโครงการพระราชดำริฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีห้องนิทรรศการ มีวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับให้บริการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ มีการจัดอบรมกิจกรรมตามแนวโครงการพระราชดำริ

2. จัดอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์โครงการตามแนวพระราชดำริ

  • โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ

ใส่ความเห็น