อาจารย์นฤมล โสตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 และ 1 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์นฤมล โสตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมี ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 30 คน และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์ของการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อพัฒนาสวนไผ่ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ โดยมีการจัดทำเส้นทางแหล่งเรียนรู้ (เพิ่มเติม) และปรับภูมิทัศน์สวนไผ่ ณ ศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซำไก่เขี่ย)

ใส่ความเห็น