สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดเตรียมห้องสมุดและห้องเรียนอนุบาล 1-3 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานจัดเตรียมห้องสมุดและห้องเรียนอนุบาล 1-3 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมอบหมายให้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ดำเนินงานจัดเตรียมห้องเรียนอนุบาล 1-3 ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม และให้ศูนย์วิทยบริการและสาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานจัดเตรียมห้องสมุด ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม และโรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน อ.นาด้วง จ.เลย นอกจากนี้ จากผลการประชุมคระกรรมการในครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ใส่ความเห็น