วันที่ 19 ก.ค. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 19 ก.ค. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาปอ อ.นาแห้ว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมี ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนา และอาจารย์ธีรภัทร์ อนุชาติ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

  • วันที่ 19 ก.ค. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ออกนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อแนะแนวการเรียนการสอนเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาให้กับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ใส่ความเห็น