มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ดร.เนตรนภา  พงเพ็ชร  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปี 2562

ใส่ความเห็น