มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จ.เลย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมรับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยเป้า อ.ปากชม จ.เลย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พฤกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับเสด็จฯ ถวายรายงานประจำจุดห้องสมุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับเสด็จฯ ถวายรายงานประจำจุดห้องนักศึกษาทุนในพระราชานุเคราะห์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีย์  ร่วมคิด และคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับเสด็จฯ ถวายรายงานประจุดห้องเรียนอนุบาล 1-3

ใส่ความเห็น